Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w wyniku uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania przez KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O., a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

ADMINISTRATOR

Zgodnie z Art. 4 ust. 7 RODO, administratorem Państwa danych osobowych jest KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Fabrycznej 20c, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru Predsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000182315. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info.keim@keim.pl, pocztą tradycyjną na adres spółki z dopiskiem "Dane osobowe" lub telefonicznie pod numerem 71 750 00 51.

ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 • Osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetową lub korzystające z dostępnych na stronie formularzy, przekazują nam dobrowolnie swoje dane, których zbieranie i przetwarzanie ograniczamy do minimum niezbędnego do świadczenia naszych usług (niezbędność przetwarzania danych, Art .6 ust. 1b RODO).
 • Archiwizujemy dane w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów (niezbędność przetwarzania danych, Art .6 ust. 1c RODO).
 • Archiwizujemy dane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (niezbędność przetwarzania danych, Art .6 ust. 1f RODO).
 • Weryfikujemy wiarygodność płatniczą przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu i wykonywaniu umowy. W przypadku jeżeli zawierają Państwo z nami umowę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej możemy dodatkowo pozyskać dane z rejestrów informacji gospodarczej i wywiadowni gospodarczych. Dane osobowe,  o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (niezbędność przetwarzania danych, Art .6 ust.1b RODO).
 • Tworzymy analizy wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne (niezbędność przetwarzania danych, Art .6 ust. 1f RODO).

Odbiorcy danych:

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, audytorzy. Jednocześnie gwarantujemy, że ujawnienie Twoich danych wskazanym odbiorcom w żadnym wypadku nie będzie skutkowało ich przetwarzaniem niezgodnie z celami wskazanymi w punkcie o zakresie i celach przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich.

Zbieranie danych podczas korzystania z serwisu:

W przypadku wyłącznie informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tj. jeśli nie korzystają Państwo z dostępnych formularzy lub nie przekazują nam żadnych informacji, będziemy gromadzić tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Przeglądając naszą stronę wyrażacie Państwo zgodę na zbieranie przez nas następujących danych, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest Art. 6 par. 1 zd. 1 f RODO):
Adres IP
Data i godzina zapytania
Różnica stref czasowych w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
Treść wymagania (konkretna strona)
Dostęp stan / kod stanu HTTP
Przesłana ilość danych
Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
Rodzaj przeglądarki
System operacyjny i jego interfejs
Język i wersja oprogramowania przeglądarki
Adresy IP są przechowywane w wersji zanonimizowanej. Ostatnie trzy cyfry adresu są usuwane, np. 127.0.0.1 będzie przechowywany jako 127.0.0.*. Adresy IPv6 również są zanonimizowane. Adresy IP są przechowywane przez 60 dni. Informacje o użytkowniku są zanonimizowane po 1 dniu. Informacje o błędach użytkownika na stronie są usuwane po 7 dniach.

Pliki cookies / ciasteczka:

Korzystamy wyłącznie z ciasteczek niezbędnych technicznie, na podstawie Art. 6 ust .1f RODO, aby umożliwić Państwu wygodne i bezpieczne korzystanie z naszego serwisu. Ciasteczka te są usuwane po zakończonej sesji użytkownika lub po wygaśnięciu ich terminu przechowywania. Ciasteczka niezbędne technicznie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Narzędzie ETracker:

Ta strona korzysta z ETracker, usługi analizy korzystania z tej witryny udostępnianej przez etracker GmbH, Hamburg, Niemcy (www.etracker.com). Nie korzystamy z plików cookies do analizy korzystania z tej witryny. Informacje generowane przez eTracker na temat korzystania z tej witryny są przechowywane wyłącznie na serwerze w Niemczech za zgodą i pośrednictwem operatora tej witryny i tym samym podlegają surowym przepisom niemieckim oraz Unijnym o ochronie danych osobowych. ETracker dysponuje odpowiednimi certyfikatami oraz odznaką ePrivacyseal. 
Używamy eTracker do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna, dlatego jeżeli tylko przekazane nam dane podczas korzystania z naszego serwisu takie jak adres IP czy numer ID urządzenia dostępowego, będą prowadziły do możliwej identyfikacji użytkownika, dane te zostaną zanonimizowane lub częściowo zanonimizowane w możliwie najkrótszym czasie. ETracker nie korzysta ze zgromadzonych danych w żadnym innym celu, nie łączy ich z innymi danymi oraz nie przekazuje danych do osób trzecich.
Masz prawo do nie wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, co nie będzie miało negatywnego wpływu na Twoje korzystanie z naszego serwisu.

Wyłącz eTracker tutaj

Narzędzie Cloudflare:

Ta strona internetowa korzysta z usług dostarczania treści w internecie firmy Cloudflare, Inc., 701 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA lub jej przedstawiciela w UE Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda. Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa (Cloudflare). Content Delivery Network (CDN) firmy Cloudflare to rozproszona geograficznie grupa serwerów do szybkiego dostarczania treści internetowych, takich jak strony HTML, pliki JavaScript, arkusze stylów i obrazy. Stosujemy Cloudflare w celu poprawy komfortu użytkowania poprzez skrócenie czasu ładowania, odciążenia naszych serwerów internetowych podczas szczytów ruchu oraz do ochrony naszych serwerów przed atakami typu (DDoS). Dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie zachować ciągłość w dostępie do naszych serwisów.

Cloudflare wykorzystuje technicznie niezbędne pliki cookie, aby zmaksymalizować zasoby sieciowe, zarządzać ruchem i chronić strony internetowe przed złośliwym oprogramowaniem. Cloudflare przetwarza dane osobowe w określonym celu w naszym imieniu. Dane są usuwane najpóźniej po zrealizowaniu zamówienia lub usługi.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Cloudflare można znaleźć na stronie www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ i www.cloudflare.com/de-de/gdpr/introduction/. Przetwarzanie danych w USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, dostępnych również pod adresem www.cloudflare.com/de-de/gdpr/introduction/.

Podstawą prawną korzystania z Cloudflare jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na naszej odpowiedzialności jako operatora strony internetowej i wynika z wyżej wymienionych celów.
 

Media społecznościowe:

Na naszej stronie internetowej znajdziesz linki do kanału video YouTube, naszego profilu na Facebooku oraz na Instagramie. Linki są oznaczone odpowiednim logo dostawcy. Kliknięcie linków powoduje otwarcie odpowiednich stron mediów społecznościowych, do których niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów można znaleźć w odpowiednich oświadczeniach o ochronie prywatności każdego dostawcy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook/Instagram: www.facebook.com/policy.php

Filmy YouTube:

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy filmy za pośrednictwem dostawcy YouTube w „rozszerzonym trybie prywatności”. Jeżeli odtworzycie Państwo zamieszczone przez nas filmy, YouTube użyje plików cookie do gromadzenia informacji o Państwa wizycie na stronie. Ponadto podczas oglądania video YouTube kontaktuje się z „DoubleClick Google”, co może powodować dalsze przesyłanie i przetwarzanie danych. Można tego uniknąć, rezygnując z przeglądania filmów. Więcej informacji na temat ochrony danych na Youtube i Google można znaleźć tutaj: → https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

TWOJE PRAWA 

 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • prawo do usunięcia danych (kiedy Państwa dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane, kiedy brak uzasadnionej z naszej strony prawnie nadrzędnej podstawy do ich przetwarzania, kiedy przetwarzaliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem, kiedy musimy usunąć Państwa dane, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku); możemy odmówić realizacji prawa do usunięcia danych na podstawie art. 17, ust. 3 RODO
 • prawo do przeniesienia danych, czyli prawo do otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; na Państwa żądanie możemy przesłać dane do innego administratora, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe; przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: a) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i b) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową
 • z wyżej wymienionych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami drogą mailową na adres: e-mail info.keim@keim.pl lub pisemnie na adres KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O., ul. Fabryczna 20c, 53-609 Wrocław
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy.