Polityka firmy KEIM

Wartości. Wizja. Tożsamość.

PODSTAWA NASZEJ FILOZOFII

W czasie ciągłych zmian, rosnącej konkurencji i globalizacji rynków, szczególne znaczenie ma jasna orientacja prowadzonej działalności gospodarczej. Potrzeba wspólnych wartości, które wskażą nam naszą odpowiedzialność za nas samych i osoby trzecie, oraz będą kierować naszym działaniem. Potrzeba ramowych zasad i wzorców, których będziemy się trzymać i które będą nam wyznaczać kierunek. Ale jest też potrzeba przestrzeni, w której dozwolona jest samodzielność i kreatywność.

FIRMA TO LUDZIE

Wszędzie, gdzie ludzie ze sobą pracują tworzy się specyficzna kultura. Kultura przedsiębiorstwa okazuje się być dziś jednym z najważniejszych warunków sukcesu przedsiębiorstwa. Pragniemy kultury, która stworzy możliwości dla własnej inicjatywy, która będzie wymagała samodzielnego myślenia i współdziałania, a jednocześnie będzie nośnikiem systemu naszych wspólnych wartości. Jest to zarówno szansa, jak i zobowiązanie dla każdego z nas, aby aktywnie kształtować przyszłość. Akceptacja polityki naszej firmy stanowi dla nas istotny warunek, aby wspólnie osiągać wyznaczone cele. Pragniemy się nią kierować we wszystkich naszych przedsięwzięciach i strukturach organizacyjnych, na wszystkich płaszczyznach i stanowiskach, aby wspólnie kształtować przyszłość. Polityka naszej firmy określa co jest dla nas ważne, jakie cele sobie stawiamy i jak chcemy je osiągnąć. Jest pomocna w kształtowaniu naszego zewnętrznego wizerunku i podkreśleniu naszej tożsamości.

POLITYKA NASZEJ FIRMY OPIERA SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH FILARACH:

– Nasza tożsamość
– Cele
– Produkty i usługi
– Jakość
– Środowisko
– Odpowiedzialność społeczna
– Pracownicy
– Przywództwo
– Klienci
– Sukces ekonomiczny

WYZNACZAMY NASZĄ TOŻSAMOŚĆ I KIERUJEMY SIĘ NASTĘPUJĄCYMI ZASADAMI:

– Otwartość i jasność
– Sprawiedliwość i tolerancja
– Uczciwość i przejrzystość
– Zaangażowanie i odpowiedzialność

Nasza tożsamość: „Myślimy wizjonersko i działamy konsekwentnie.“

W długiej tradycji naszej firmy widzimy solidne podstawy kształtowania przyszłości. Charakter naszego przedsiębiorstwa jest naznaczony duchem jego założyciela. Jego imię oznacza wizję, energię i odwagę do innowacji. Innowacyjne działanie A.W. Keima jest kontynuowane poprzez nasze starania, aby postęp techniki krzemianowej wyznaczał nowe standardy w mineralnej ochronie budowli. Nasza specjalizacja gwarantuje nam wyjątkowe kompetencje. Jesteśmy przekonani o wyższości produktów mineralnych i konsekwentnie wdrażamy to przekonanie w życie.

Nasze cele: „Chcemy stale przekonywać ponadprzeciętnym serwisem.”

Chcemy umacniać naszą pozycję lidera w zakresie mineralno – krzemianowej ochrony budowli poprzez jasną koncentrację na naszych podstawowych kompetencjach. Chcemy cięgle przekonywać ponadprzeciętnym serwisem; wykorzystujemy naszą elastyczność, aby działać szybko i w sposób zorientowany na klienta.

 
Nasze produkty i usługi: „Idea zrównoważonego rozwoju jest naszym zobowiązaniem.”

Jesteśmy liderem w zakresie naszej specjalności - mineralno–krzemianowej ochrony budowli; oferujemy sprawdzone, kompletne rozwiązania systemowe dla elewacji i wnętrz. Doradzamy aktywnie, kompleksowo z uwzględnieniem potrzeb i zawsze w dobrym interesie naszych klientów. Oferta naszych produktów i usług jest zorientowana na ideę zrównoważonego rozwoju, która stanowi dla nas podstawowe zobowiązanie. W takim ujęciu zwracamy szczególną uwagę na wydajność ekonomiczną, nieszkodliwość dla środowiska i odpowiedzialność społeczną naszych usług.

 
Jakość: „Nasze wymagania jakościowe nie znają kompromisów.“

Jakość jest kluczem do naszego sukcesu. Stanowi ona podstawę zaufania naszych klientów dla naszych świadczeń, a tym samym dla naszego przedsiębiorstwa. Dlatego przedkładamy długoterminowe zapewnienie jakości ponad szybki sukces. Jakość jest dla nas czymś bardzo konkretnym. Łączymy w niej długoterminowy horyzont czasowy w rozumieniu żywotności produktów, ekonomicznej wydajności i zadowolenia klientów. Bycie liderem w kwestii jakości jest istotnym elementem naszej tożsamości.

 
Środowisko: „Ochronę środowiska postrzegamy jako szansę.“

Zmierzamy do kompleksowych rozwiązań współgrających z naszym środowiskiem naturalnym. Aspekty ekologiczne są integralną częścią kształtowania palety naszych produktów. Odpowiedzialność za środowisko i jego ochrona stanowi szansę wzmocnienia sukcesu naszej firmy. Świadome zorientowanie na środowisko wspomaga procesy oszczędzania surowców, wydajność energetyczną i tym samym optymalizację kosztów. Motywuje do innowacyjnych, przyszłościowych i konkurencyjnych rozwiązań.

 
Odpowiedzialność społeczna: „Odpowiedzialność społeczna jest dla nas obowiązkiem.“

Świadomie i z przekonaniem przyjmujemy odpowiedzialność za społeczne skutki naszego działania. Odpowiedzialność społeczna w otoczeniu zewnętrznym jest pojmowana jako zobowiązanie do tworzenia materiałów budowlanych nieszkodliwych dla zdrowia. Chcemy zachować i tworzyć wartości, nie ograniczając możliwości przyszłych pokoleń. Odpowiedzialność społeczna w firmie stanowi zobowiązane do ludzkiego współdziałania z wzajemnym poszanowaniem innych kultur i narodowości. Czujemy się zobowiązani zapewnić miejsca pracy naszym pracownikom, a poprzez wspólną pracę tworzyć nowe miejsca pracy.

Pracownicy: „Nasi pracownicy są naszym największym bogactwem.“

Nasza codzienna praca jest naznaczona wzajemnym wsparciem i poszanowaniem wartości. Widać to w sposobie słuchania, informowania i w gotowości do niesienia pomocy. Bycie „innym” postrzegamy jako mile widziany wyraz ludzkiej indywidualności. Sukces naszej firmy jest naszym wspólnym sukcesem. Każdy z osobna ma w nim udział i jest za niego odpowiedzialny.

 
Kierownictwo: „Staramy się postrzegać błędy jako szanse.“

Zarządzać oznacza ponosić odpowiedzialność. Nasze kierownictwo stanowi wzór, reprezentuje ducha zespołu i sprawiedliwość w działaniu. Jesteśmy motywowani poprzez jasno stawiane zadania, przydział obowiązków i zakresów odpowiedzialności. Obowiązkiem menedżerów jest opieka, dbałość o równość szans i promowanie gotowości do pracy. Tam, gdzie się pracuje, zdarzają się również błędy. Staramy się postrzegać błędy jako szanse. Rzeczowe, fachowe i ludzkie kompetencje są dla nas ważniejsze niż tytuły i stanowiska.

Nasi klienci: „Nasi kontrahenci są naszymi partnerami.“

Naszych klientów postrzegamy jako partnerów naszego sukcesu. Partnerstwo jest naszą misją. Zobowiązujemy się do otwartości, szczerości i uczciwości zarówno w komunikacji jak i we współpracy. Nasi klienci zasługują na najlepsze, co możemy zaoferować. Zadaniem każdego z nas jest zrobienie z klienta partnera, który będzie nas polecał z przekonania i na podstawie pozytywnych doświadczeń.

 
Sukces ekonomiczny: „Pragniemy sukcesu dla nas i naszych partnerów.“

Potrzebujemy sukcesu ekonomicznego dla naszego przedsiębiorstwa, dla bezpieczeństwa miejsc pracy, dla rozwoju i inwestycji. Potrzebujemy również ekonomicznego sukcesu naszych klientów i partnerów. Pierwsze nie jest możliwe bez drugiego. Pracujemy efektywnie i ukierunkowani na cele, chwytamy szanse, myślimy w długiej perspektywie i działamy mając na uwadze przyszłość. Wartość dodana naszych świadczeń przyczynia się do ekonomicznego sukcesu naszych klientów i partnerów.

"Wir kommunizieren offen und klar"

Nur wer sich klar mitteilt, wird verstanden. Wir pflegen den Dialog nach innen und außen, mit Mitarbeitern, Kunden und der Öffentlichkeit. Wir kommunizieren offen, klar und verständlich. Wir achten auf Seriösität im Auftritt und Verständlichkeit in Formulierung und Aussage.

 
"Fairness und Toleranz sind für uns selbstverständlich"

Wir begegnen unseren Wettbewerbern als fairer Konkurrent, der die am Markt geltenden Spielregeln einhält. Wir achten Gesetze, Sitten und Gebräuche der Personen mit denen wir zusammenarbeiten und der Länder in denen wir tätig sind. Wir distanzieren uns von jeder Form der Diskriminierung. Wir handeln so, wie auch wir behandelt werden wollen.

 
"Integrität ist für uns unverzichtbar"

Wir wissen, dass der Wert unseres Unternehmens nicht allein von wirtschaftlichen Daten abhängt. Wertbildend sind auch gute Reputation und vor allem Glaubwürdigkeit. Das erfordert Seriösität und Transparenz. Wir arbeiten hart, engagiert und ausdauernd immer im Rahmen gesetzlicher Regelungen und Gebote. Wir legen großen Wert auf Integrität.

"Wir sind verbindlich und zuverlässig"

Erfolg ist Vertrauenssache. Das Vertrauen unserer Kunden und Partner wollen wir uns verdienen durch Verbindlichkeit in unseren Aussagen und Handlungen. Unsere Kunden und Partner können sich auf uns verlassen.